Skip to main content
0

Henrieta Jonek make-up artist sa zaväzuje udržiavať túto webovú stránku aktuálnu a presnú. Ak by ste sa napriek tomu stretli s niečím, čo je nesprávne alebo zastarané, ocenili by sme, keby ste nás informovali. Uveďte, kde na webových stránkach ste informácie čítali. Potom sa na to pozrieme čo najskôr. Odošlite svoju odpoveď e -mailom na adresu: ks.ymedacakenoj@ofni.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete v kontexte vašej odpovede alebo žiadosti o informácie, budú použité iba v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Henrieta Jonek make-up artist vynaloží všetko primerané úsilie na ochranu svojich systémov pred akoukoľvek formou nezákonného použitia. Henrieta Jonek make-up artist na tento účel zavedie vhodné technické a organizačné opatrenia, pričom okrem iného zohľadní súčasný stav techniky. Nezodpovedá však za akúkoľvek stratu, či už priamu alebo nepriamu, ktorú utrpí užívateľ webovej stránky, ktorá vznikne v dôsledku nezákonného používania jej systémov treťou stranou.

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu na tejto webovej stránke sú v Henrieta Jonek make-up artist.

Kopírovanie, šírenie a akékoľvek iné používanie týchto materiálov nie je dovolené bez písomného súhlasu spoločnosti Henrieta Jonek make-up artist, s výnimkou prípadov, keď je inak stanovené v predpisoch kogentného práva (napríklad právo citovať), pokiaľ konkrétny obsah neurčuje inak.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s prístupnosťou webových stránok nás neváhajte kontaktovať.